Čo zahŕňa projekt?

Čo zahŕňa projekt?

Pri plánovaní výstavby domu sú dva hlavné typy projektov. Projekt pre stavebné povolenie a Realizačný projekt. Každý z týchto projektov má svoje špecifické požiadavky a účely.

Projekt pre stavebné povolenie

Tento projekt je nevyhnutný na získanie  stavebného povolenia od stavebného úradu. 

Obsahuje:

Architektonické výkresy:

  • Pôdorysy všetkých podlaží
  • Rezy budovou
  • Pohľady na fasády
  • Situácia stavby na pozemku (umiestnenie budovy na pozemku)

Technická správa:

  • Popis projektu a jeho účel
  • Použité stavebné materiály
  • Technické a technologické riešenia

Statický posudok:

  • Návrh a výpočet nosných konštrukcií
  • Zabezpečenie stability budovy

Požiarna bezpečnosť:

  • Návrh požiarnej ochrany budovy
  • Protipožiarne opatrenia

Energetická štúdia:

  • Posúdenie energetickej náročnosti budovy
  • Návrh energetických opatrení

Inžinierske siete:

  • Napojenie na verejnú infraštruktúru (voda, kanalizácia, elektrina, plyn)

Súhlas a vyjadrenia:

 • Súhlas vlastníkov susedných pozemkov (ak je potrebný)
 • Vyjadrenia od dotknutých orgánov (napr. ochrana životného prostredia, pamiatkový úrad)

Realizačný projekt

Tento projekt je podrobný technický dokument, ktorý sa používa pri samotnej výstavbe domu.

Obsahuje:

Detailné architektonické výkresy:

 • Kompletné výkresy všetkých podlaží vrátane detailov konštrukcií
 • Výkresy detailov a špecifikácie materiálov

Statické výpočty:

  • Detailné výpočty všetkých nosných prvkov
  • Výkresy výstuží a detailov konštrukcií

Výkresy inštalácií:

  • Elektroinštalácia (elektrické rozvody, osvetlenie, zásuvky)
  • Vodoinštalácia (rozvody vody a kanalizácie)
  • Kúrenie a klimatizácia
  • Plynofikácia (ak je relevantná)

Rozpočty a špecifikácie:

 • Presný rozpočet stavby (rozpis materiálov a prác)
 • Harmonogram výstavby

Technologické postupy:

  • Detailný opis stavebných postupov a technológie výstavby
  • Opatrenia na zabezpečenie kvality stavby

Bezpečnosť práce:

 • Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavbe

Rozdiely medzi projektmi

 • Projekt pre stavebné povolenie je viac orientovaný na splnenie právnych a regulačných požiadaviek, aby ste mohli začať stavbu. 

 • Projekty Z500 už v základe obsahujú v dokumentácii pre SP ( stavebné povolenie ) časti Realizačnej dokumentácie čo znamená že približne v 95% nemusíte si dávať dorábať Realizačnú dokumentáciu. 
 • Realizačný projekt je veľmi detailný a je určený pre stavebnú firmu, ktorá na základe neho realizuje samotnú výstavbu.

Príprava týchto projektov si vyžaduje spoluprácu s odborníkmi, ako sú architekti, stavební inžinieri a špecialisti na inštalácie. Kvalitná dokumentácia je kľúčová pre úspešnú realizáciu a splnenie všetkých regulačných požiadaviek.

  Ohodnoťte článok
  (
  Počet: 2
  Priemer: 5
  )

  Pokračovaním v používaní tejto webovej stránky súhlasíte s umiestnením súborov cookies a iných podobných technológií na vašom zariadení, vratane mobilného zariadenia. Informácie získané z našich súborov cookies používame na poskytovanie služieb, personalizáciu obsahu, analýzu správania používateľa a poskytovanie ponúk na základe vášho profilu a na ďalšie účely popísané v zásadách ochrany osobných údajov do tej miery, do akej to zákon dovoľuje v niektorých právnych jurisdikciách.

  Používanie súborov cookies je nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky. Ak s tým nesúhlasíte, kliknite sem, čo vás donúti opustiť webovú stránku.

  Rozumiem